byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Sist oppdatert 08.02.2017 10:40.

Nyheter
Folkevekst i 2016
Boligbygging, månedlig rapportering
Befolkningsutvikling, kvartalsvis rapportering

Arbeidsløshet, månedlig rapportering


Folkevekst

Statistisk sentralbyrå har beregnet folkemengden ved kommende årsskifte. Folkeveksten i 2016 blir ifølge beregningen 0,2 prosent eller 300 personer. Det utgjør rundt 40 prosent av fødselsoverskuddet. Forutsetninger for framskriving av folkemengden viser høgere tall.

 

I Stavanger bor i gjennomsnitt 2,18 personer per bolig. En enkel beregning legger til grunn den årlige folkeveksten, og lar to nye Stavangerbeboere ha behov for en bolig. Beregningen er vist i figuren under sammen med den årlige boligbyggingen. Forutsetninger for framskriving av folkemengden legger vesentlig større boligbehov til grunn.

Lagt ut 15. desember. Korrigert 19. desember.


Boligbygging i 2016

I januar-desember ble 392 boliger fullført i Stavanger. Det er - også i absolutte tall - det laveste tallet som er registrert siden kommunen ble dannet i 1965. Figuren under viser fullførte boliger per 1000 innbyggere.

Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet for fullførte boliger til 452. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble samtidig 1144 boliger fullført.

Det ble i januar-desember gitt tillatelse til igangsetting av 357 boliger i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet til 385. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble det samtidig gitt tillatelse til 1144 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 9. januar.


Befolkningsutvikling i tredje kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. oktober 2016 var 133 234.

Folkeveksten i tredje kvartal var 0,21 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,16 prosent og en nettoinnflytting på 0,04 prosent.

Vi må tilbake til år 2000 for å finne lavere folkevekst i tredje kvartal. Fødselstallet i absolutte tall var lavere i 2002 og 2004.

 

Rennesøy kommune hadde en folkevekst på 24 personer i tredje kvartal og folkemengden per 1. oktober var 4904.

Finnøy kommune hadde en folkevekst på 27 personer i tredje kvartal og folkemengden per 1. oktober var 3245.

 

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Poly. viser trendlinja.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers årlige folkevekst er ifølge trendlinja redusert fra 1,8 til 0,4 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 0,5 prosent.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes har i tredje kvartal sunket til et nivå tilsvarende 0,6 prosent per år. Stavangers vekst er økt til 0,8 prosent per år. Sola har også i tredje kvartal betydelig negativ vekst.

 

Sandnes hadde i tredje kvartal nettoutflytting både totalt og til resten av landet. Stavanger hadde nettoinnvandring og nettoutflytting til resten av landet. Sola hadde stor nettoutflytting til resten av landet i tredje kvartal.

Storbyområdets folkevekst i tredje kvartal var 0,15 prosent, fordelt på 0,21 prosent fødselsoverskudd og -0,06 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Trondheim, Oslo og Bergen hadde stor folkevekst i tredje kvartal. Alle storbyområdene bortsett fra vårt hadde i tredje kvartal større folkevekst enn landet og nettoinnflytting i forhold til resten av landet. Vårt storbyområde og Rogaland hadde nettoutflytting totalt og i forhold til resten av landet i tredje kvartal.

Fødselstallene i landet var lave i tredje kvartal. Nettoinnvandringen til landet har ikke vært så lav siden 3. kvartal 2006. Flere polakker flyttet ut enn inn.

De største nettoinnvandringslandene til landet var i tredje kvartal Syria, Afghanistan, Eritrea, Filippinene og Thailand.

Lagt ut 17. november.


Arbeidsløshet

I januar var 4097 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 5,5 prosent av arbeidsstyrken. For første gang passerer antall arbeidsløse 4000.

I Finnøy og Rennesøy kommuner var henholdsvis 2,6 og 4,6 prosent registrert som arbeidsløse. Arbeidsløsheten i fylket utgjorde 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Arbeidsløysa i Rogaland vil truleg halde seg høg i ei tid framover. Sjølv om arbeidsløysa er høg, ser vi teikn til noko betring. Talet varslar om permitteringar og oppseiingar er langt lågare i januar enn dei siste månadane før årsskiftet. Samstundes ser vi at talet på ledige stillingar i januar er langt høgare enn for eitt år sidan. Men sjølv om talet ledige stillingar aukar er det per i dag ikkje nok jobbar til alle dei som treng jobb i Rogaland.

Lagt ut 2. januar.