byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Levekårsundersøkelsene i Stavanger

 

2004-undersøkelsen (nr. 1): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.
2006-undersøkelsen (nr. 2): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.
2008-undersøkelsen (nr. 3): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.

2010-undersøkelsen (nr. 4): PDF-fil som kan åpnes med Adode/Acrobat Reader.
2012-undersøkelsen (nr. 5): PDF-fil som kan åpnes med Adode/Acrobat Reader.
2014-undersøkelsen (nr. 6): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.
2016-undersøkelsen (nr. 7): PDF-fil som kan åpnes med Adobe/Acrobat Reader.

2004-undersøkelsen: Word-fil som kan åpnes med f.eks. Microsoft Word.
2006-undersøkelsen: Word-fil som kan åpnes med f.eks. Microsoft Word.

Bystyrets vedtak fra 27. mars 2017 ved behandling av den sjuende levekårsundersøkelsen:

1. Den sjuende levekårsundersøkelsen tas til etterretning.

2. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, dvs. at levekårsaspektet skal innarbeides kommuneplaner, handlings og økonomiplaner,
utbyggingsplaner, frivillighetsmelding osv.

3.a Resultatene skal brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med levekårsutfordringer, og til å snu utviklingen i områder med uheldig utvikling.

3.b Det skal i det videre arbeidet med områdeløft rettes spesiell oppmerksomhet mot sonene som har størst levekårsutfordringer. Vedtak i de respektive kommunalstyrer legges til grunn - og øvrige innspill/oversendelsesforslag fra bydelsutvalgene/ kommunalstyrene/rådene vurderes i det videre arbeidet med konkretisering av områdeløft i ulike bydeler.

4. Det arbeides videre både politisk og administrativt å sikre statlige midler bl.a. gjennom Husbankens støtteordninger.

5. Kommunalutvalget er overordnet styringsgruppe for prosjekt områdeløft på bakgrunn av en helhetstenkning. For å sikre en samordnet strategi og gjennomføring av riktige tiltak, tas det initiativ til et dialogmøte i løpet av våren med de aktuelle politiske og administrative aktørene i kommunen.

 


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.