byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Sysselsatte etter næring

 

 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sysselsatte etter  Sysselsatte etter  Sysselsatte etter  Sysselsatte etter  Sysselsatte etter  Sysselsatte etter  Sysselsatte etter 
arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff.
I alt, alle næringer 63811 54650 9161 64978 56084 8894 65361 57147 8214 67088 58610 8478 73227 61976 11251 77989 65283 12706 78608 66932 11676
Jordbruk, skogbruk og fiske 260 398 -138 436 469 -33 469 514 -45 478 486 -8 443 467 -24 469 469 0 444 436 8
Industri, bergv., olje- og gassutv. 12534 11988 546 13072 12125 947 12943 12189 754 12954 12410 544 16052 13414 2638 16911 13938 2973 16555 14231 2324
Bygge- og anleggsvirksomhet 3480 2260 1220 3051 2131 920 3157 2308 849 3384 2453 931 3742 2670 1072 4191 2957 1234 3777 3017 760
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11130 9402 1728 10751 9236 1515 10914 9539 1375 11241 9675 1566 11701 10066 1635 12779 10813 1966 12947 10929 2018
Transport og kommunikasjon 3912 3681 231 3915 3287 628 3780 3219 561 3787 3316 471 3636 3397 239 3828 3477 351 3670 3511 159
Finansiell tjenesteyting 1130 952 178 1250 968 282 1320 1024 296 1464 1120 344 1494 1122 372 1720 1260 460 1702 1302 400
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 8391 6695 1696 8100 7125 975 8283 7434 849 8748 7974 774 10382 8932 1450 11655 10178 1477 12586 11025 1561
Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4525 4017 508 4322 3636 686 4113 3597 516 3809 3307 502 3788 3343 445 3780 3248 532 3755 3225 530
Undervisning 4401 4261 140 4724 4623 101 4786 4624 162 4650 4517 133 4744 4605 139 4845 4712 133 5179 4874 305
Helse- og sosialtjenester 10653 8163 2490 12071 9712 2359 12260 9887 2373 13228 10518 2710 13677 10870 2807 14042 11155 2887 14027 11153 2874
Kulturell og personlig tjenesteyt 2457 2119 338 2654 2244 410 2752 2321 431 2791 2363 428 2984 2544 440 3252 2667 585 3405 2726 679
Kraft- og vannforsyning 409 201 208 344 232 112 312 220 92 283 210 73 295 222 73 259 155 104 309 183 126
Uoppgitt 529 513 16 288 296 -8 272 271 1 271 261 10 289 324 -35 258 254 4 252 320 -68
2008 2009 2010 2011
Sysselsatte personer, etter  Sysselsatte personer, etter  Sysselsatte personer, etter  Sysselsatte personer, etter 
arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff. arbeid bosted diff.
78608 66932 11676 77732 66610 11122 78655 67750 10905 80799 69789 11010
Jordbruk, skogbruk og fiske 248 275 -27 231 265 -34 207 235 -28 116 202 -86
Bergverksdrift og utvinning 7857 7626 231 8257 7854 403 10584 9367 1217 10775 10080 695
Industri 8002 6084 1918 7547 5699 1848 5926 4340 1586 5997 4503 1494
Elektrisitet, vann og renovasjon 533 389 144 531 395 136 551 401 150 600 441 159
Bygge- og anleggsvirksomhet 3891 3134 757 3673 3034 639 3853 3199 654 4099 3408 691
Varehandel, motorvognreparasjoner 9656 8161 1495 9201 7924 1277 9045 7966 1079 8848 7834 1014
Transport og lagring 3098 3126 -28 3085 3029 56 3031 3050 -19 3166 3153 13
Overnattings- og serveringsvirksomhet 3273 2749 524 3191 2664 527 3193 2804 389 3374 2946 428
Informasjon og kommunikasjon 2953 2493 460 2937 2468 469 3032 2512 520 3161 2556 605
Finansiering og forsikring 1702 1304 398 1579 1215 364 1588 1233 355 1646 1200 446
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 5346 5127 219 5250 5177 73 5326 5180 146 5588 5367 221
Forretningsmessig tjenesteyting 6176 4821 1355 5689 4447 1242 5711 4673 1038 6099 4883 1216
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 3422 2925 497 3593 3062 531 3623 3086 537 3669 3067 602
Undervisning 5252 4931 321 5372 5023 349 5469 5105 364 5494 5156 338
Helse- og sosialtjenester 13985 11120 2865 14438 11720 2718 14257 11822 2435 14851 12188 2663
Personlig tjenesteyting 2947 2333 614 2910 2350 560 2962 2449 513 3029 2534 495
Uoppgitt 267 334 -67 248 284 -36 297 328 -31 287 271 16
2012 2013
Sysselsatte personer, etter  Sysselsatte personer, etter
arbeidssted bosted diff. arbeidssted bosted diff.
83420 70828 12592 84371 71658 12713
Jordbruk, skogbruk og fiske 112 170 -58 102 164 -62
Bergverksdrift og utvinning 11351 10918 433 11981 11246 735
Industri 6352 4607 1745 6158 4764 1394
Elektrisitet, vann og renovasjon 579 418 161 602 457 145
Bygge- og anleggsvirksomhet 4075 3426 649 4059 3434 625
Varehandel, motorvognreparasjoner 8872 7781 1091 8570 7731 839
Transport og lagring 3212 3198 14 3212 3193 19
Overnattings- og serveringsvirksomhet 3303 2937 366 3091 2957 134
Informasjon og kommunikasjon 3464 2677 787 3392 2658 734
Finansiering og forsikring 1570 1155 415 1530 1093 437
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6275 5380 895 6310 5647 663
Forretningsmessig tjenesteyting 6457 5020 1437 6868 4775 2093
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 3842 3130 712 3945 3241 704
Undervisning 5595 5123 472 5726 5217 509
Helse- og sosialtjenester 14975 12075 2900 15394 12241 3153
Personlig tjenesteyting 3073 2520 553 3125 2553 572
Uoppgitt 313 293 20 306 287 19

4. kvartal

Kilde: Statistikkbanken. Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.

Ny standard for næringsgruppering ble i 2009 tatt i bruk i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Også tallene for 4. kvartal 2008 i tabellen under er laget etter denne standarden. For mer informasjon om ny næringsstandard, se Om ny næringsstandard.

Ved produksjon av tallene for 4. kvartal 2009 er utnyttingen av grunnlagsregistrene forbedret. Dette gir en mer korrekt fordeling på næring for ei mindre gruppe av lønnstakere i stat og kommune. For noen kommuner gir dette forskyvninger av sysselsatte mellom næringene offentlig administrasjon, undervisning samt helse- og sosialtjenester som er store i forhold til de reelle endringer i næringene.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.