byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 12.04.2016 8:12 )

Nyheter

Innvandrerbefolkningen 2016
Boligbygging

Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Innvandrerbefolkningen 2016

Innvandrerbefolkningen i Stavanger økte mindre enn på mange år i 2015. Ved årsskiftet utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 22,1 prosent av folkemengden.

Ved årsskiftet var personer fra 180 andre land enn Norge bosatt i Stavanger. Gruppa med bakgrunn fra Polen var mer enn dobbelt så stor som gruppa med bakgrunn fra Storbritannia. Diagrammet under viser gruppenes størrelse og vekst i perioden 1994 - 2016.

I 2015 hadde gruppa med Polen som bakgrunnsland størst vekst og veksten var større enn på flere år. Deretter følger gruppene med bakgrunn fra Somalia, Romania, Eritrea og Etiopia. Størst tilbakegang hadde gruppa med bakgrunn fra Storbritannia. Deretter følger gruppene med bakgrunn fra USA, India og Danmark.

Lagt ut 11. april


Boligbygging

I januar-mars ble 49 boliger fullført i Stavanger. I storbyområdet ble samtidig 234 boliger fullført.

Det ble i januar-mars gitt tillatelse til igangsetting av 116 boliger i Stavanger. I storbyområdet ble det samtidig gitt tillatelse til 245 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 12. april


Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2016 var 132 644.

Folkeveksten i fjerde kvartal var 0,04 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,13 prosent og en nettoinnflytting på -0,08 prosent.

Etter 1998 har vi bare hatt lavere nettoinnflytting og folkevekst i ett år, nemlig 2000.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Poly. viser trendlinja.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers folkevekst ifølge trendlinja er redusert fra 1,8 til 0,3 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 0,8 prosent.

 

Alle kommunene i storbyområdet hadde nettoutflytting i fjerde kvartal. Både Sandnes, Sola og Randaberg hadde innenlandsk flyttetap i fjerde kvartal. Stavanger hadde, riktignok en liten, innenlandsk flyttegevinst for første gang siden 2005. Stavanger hadde til gjengjeld nettoutvandring for første gang siden 2000. For Sandnes er situasjonen motsatt: nettoinnvandring og innenlandsk flyttetap.

Storbyområdets folkevekst i fjerde kvartal var 0,09 prosent, fordelt på 0,16 prosent fødselsoverskudd og -0,07 prosent nettoinnflytting. Folkeveksten var nokså lik i storbyområdets kommuner. Sola hadde størst folkevekst med 0,15 prosent, mens Randaberg hadde lavest vekst med 0,03 prosent.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde etter Bergen lavest folkevekst blant storbyområdene i fjerde kvartal. Vi hadde nettoutvandring i motsetning til de andre storbyområdene. Vi hadde høgere fruktbarhet enn både Bergen og Trondheim.

 

Befolkningsutvikling i 2015

Stavanger kommune

Folkeveksten i 2015 var 0,41 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,65 prosent og en nettoinnflytting på -0,23 prosent.

Fruktbarhetnivået er det laveste som er registrert etter 1998.

Etter 1998 har vi bare hatt lavere nettoinnflytting og folkevekst i ett år, nemlig 2000.

 

Storbyområdet

Storbyområdets folkevekst i 2015 var 0,95 prosent, fordelt på 0,76 prosent fødselsoverskudd og 0,20 prosent nettoinnflytting. Randaberg hadde størst folkevekst med 1,7 prosent, mens Stavanger hadde lavest vekst med 0,4 prosent.

 

Storbyene, fylket og landet

Oslo hadde størst folkevekst foran Trondheim.

 

Veksten i hele landet var lavere enn de føregående årene, særlig på grunn av høgere utvandring. De to fylkene med klart størst folkevekst var Oslo og Akershus.

Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse i Norge er ikke registrert som bosatt i folkeregisteret og er ikke registrert som innvandret. Vi må vente på at Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått behandlet søknadene fra høstens store strøm av asylsøkere før de blir synlege i befolkningsstatistikken.

De største nettoinnvandringslandene var i 2015 Polen, Syria, Eritrea, Somalia, Romania og Litauen.

Lagt ut 19. februar.


Arbeidsløshet i mars

I mars var 3756 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i samme måned 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: For andre månad på rad er det færre som er heilt utan arbeid i Rogaland enn det var i månaden før. Dette er positivt og me er spent på om denne utviklinga vil halde fram i månadane som kjem.

Tendensen dei siste to månadene er at utviklingskurva peikar svakt nedover. Det er litt færre nye som registrerer seg som arbeidssøkjarar og det er relativt mange utlyste stillingar i mars. Me ser at stadig fleire arbeidssøkjarar ser etter jobbmogelegheiter i andre fylker og det er fleire arbeidsgjevarar i andre deler av landet som tek kontakt med NAV for å finne kandidatar frå Rogaland.

Rogaland har fortsatt den høgaste prosentvise arbeidsløysa i Noreg.

Lagt ut 29. mars.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.