byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 13.11.2015 13:34 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging hittil i år

I januar-oktober ble 1061 boliger fullført i Stavanger. Av disse er 172 studentboliger i Bjergsted. I storbyområdet ble samtidig 2029 boliger fullført. Tallene er meget høge i forhold til folkeveksten.

Folkeveksten i årets tre første kvartaler var i Stavanger 485 personer. Lar vi folkeveksten fortsette i samme takt også i oktober, blir forholdet personer/bolig 0,5. I esisterende boligmasse er forholdet 2,13. De siste ti år har forholdet mellom folkevekst og fullførte boliger ligget mellom 2,2 og 2,4. Disse tall forteller at en betydelig del av de nye boligene ikke er tatt i bruk. De forteller forhåpentligvis også at en del uheldige bosituasjoner med trangboddhet er opphørt.

Det ble i januar-oktober gitt tillatelse til igangsetting av 461 boliger i Stavanger. I storbyområdet ble det samtidig gitt tillatelse til 955 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 13. november.


Befolkningsutvikling i tredje kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. oktober 2015 var 132 587.

Folkeveksten i tredje kvartal var 0,24 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,22 prosent og en nettoinnflytting på 0,02 prosent.

Fruktbarheten øker for første gang på flere år. Vi må tilbake til 2011 for å finne høgere tall i tredje kvartal.

Etter 1998 har vi bare hatt lavere nettoinnflytting og folkevekst i ett år, nemlig 2000.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers folkevekst ifølge trendlinja er redusert fra 1,8 til 0,5 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,2 prosent.

 

Både Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg hadde innenlandsk flyttetap i tredje kvartal.

Storbyområdets folkevekst i tredje kvartal var 0,29 prosent, fordelt på 0,24 prosent fødselsoverskudd og 0,05 prosent nettoinnflytting. Folkeveksten var nokså lik i storbyområdets kommuner. Randaberg hadde størst folkevekst med 0,38 prosent, mens Stavanger hadde lavest vekst med 0,24 prosent.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde lavest folkevekst blant storbyområdene i tredje kvartal. Vi var det eneste storbyområdet med innenlandsk flyttetap. Vi hadde samtidig lavere innvandring enn de andre storbyområdene. Men vi hadde høgere fruktbarhet enn både Bergen og Trondheim.

 

Fødselsoverskuddet i hele landet har ikke vært høgere i tredje kvartal siden 2009. Nettoinnvandringen til og folkeveksten i hele landet var i tredje kvartal lavere enn i alle år siden 2006 i dette kvartalet. Men folkeveksten er fortsatt høg i forhold til årene før 2005 da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa startet opp.

Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse i Norge er ikke registrert som bosatt i folkeregisteret og er ikke registrert som innvandret. Vi må vente på at Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått behandlet søknadene fra høstens store strøm av asylsøkere før de blir synlege i befolkningsstatistikken.

De største nettoinnvandringslandene var i tredje kvartal Polen, Syria, Eritrea, Romania, Somalia og Litauen.

Nordland og Rogaland hadde klart størst innenlandsk flyttetap i tredje kvartal. Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i tredje kvartal.

Lagt ut 13. november.


Arbeidsløshet i oktober

I oktober var 3153 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: No har Rogaland høgast arbeidsløyse i Noreg saman med Aust-Agder. Sett i lys av dei signala me får frå næringslivet i fylket så forventar me at arbeidsløysa vil fortsette å auke i tida som kjem. Flest arbeidslause er det i yrkesgruppene industri, bygg- og anlegg og ingeniør- og ikt-fag. Arbeidsløysa stig og mest i desse yrkesgruppene. Flest arbeidssøkjarar er mellom 30 og 39 år.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i oktober 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Lagt ut 2.november.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.