byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 14.04.2015 10:35 )

Nyheter

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2015
Boligbygging

Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2015

Ved årsskiftet var personer med bakgrunn fra 181 land bosatt i Stavanger. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 21,8 prosent av befolkningen.

Innvandrergruppa med bakgrunn fra Polen er nå mer enn dobbelt så stor som den nest største gruppa, som har bakgrunn fra Storbritannia.

 

Innvandrerandelen i Storhaug bydel passerte i fjor 30 prosent og var ved årsskiftet 31,1 prosent. Laveste andel blant bydelene hadde Hundvåg med 17,2 prosent.

 

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte i fjor med 1268 personer. Andelen av befolkningen økte fra 21,1 til 21,8 prosent. Økningen var størst i Storhaug bydel, der andelen økte fra 29,9 til 31,1 prosent.

Antall innvandrere med bakgrunn fra Polen økte mest også i 2014. Deretter følger innvandrere fra Serbia og Romania.

Størst nettoutvandring sto innvandrere med bakgrunn fra USA for. Deretter følger innvandrere fra Storbritannia og India.

Lagt ut 6.mars.


Boligbygging hittil i år

I januar-mars ble 229 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 108 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig.

Lagt ut 13. april, korrigert 14. april.


Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2015 var 132 102.

Folkeveksten i fjerde kvartal var 0,09 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,14 prosent og nettoinnflytting på -0,05 prosent.

Stavanger kommune har ikke hatt lavere fødselstall i forhold til folkemengden siden 1965. Det gjelder ikke bare for 4. kvartal, men også for hele året 2014.

805 personer døde i 2014. Det er det laveste antall døde siden 1974 da det bodde 50 000 færre i kommunen. En årsak kan være at det ikke var mye sesonginfluensa i 2014, som ville rammet utsatte grupper. Vi har selvsagt ikke registrert lavere andel døde siden 1965. Andelen var 0,62 prosent i 2014, mens den var 1,03 prosent i 1971. (I landet er ikke lavere andel døde av folkemengden registrert siden 1735 da registreringene startet. Den gang var andelen 2-3 ganger større enn i fjor.)

Figuren over viser at vi må tilbake til år 2000 for å finne nettoutflytting i 4. kvartal og for å finne lavere folkevekst.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden per kvartal fra 1998. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger fordelt på flyttinger fra landet og utlandet i forhold til folkemengden. Nettoinnvandringen er redusert de siste årene. Samtidig er Stavangers innenlandske flyttetap redusert.

 

Diagrammet under viser folkeveksten i forhold til folkemengden. Stavangers vekst er redusert fra 1,8 til 1,0 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,6 prosent.

 

Både Sandnes, Sola og Randaberg hadde nettoinnflytting både fra inn- og utlandet og stor folkevekst i fjerde kvartal. Stavangers innenlandske flyttetap var større enn innvandringen og resultatet var nettoutflytting.

Storbyområdets folkevekst i fjerde kvartal var 0,31 prosent, fordelt på 0,17 prosent fødselsoverskudd og 0,14 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde størst folkevekst blant storbyområdene i 4. kvartal. Folkeveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og nettoinnvandring.

 

Folkeveksten i hele landet var i 4. kvartal 9 400, 3 400 lavere enn i 4. kvartal 2013 på grunn av lavere innvandring.

De største nettoinnvandringslandene var i 2014 Polen, Litauen, Eritrea, Syria, Romania og Somalia.

Oslo og Akershus sto for nær 40 prosent av folkeveksten i 2014. Den innenlandske flyttegevinsten (nettoinnflyttingen fra landet) var stor i Akershus, Østfold og Sør-Trøndelag.

Lagt ut 25. februar.


Arbeidsløshet i mars

I mars var 2153 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i mars 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er høgest blant unge mellom 20 og 29 år, og NAV er særlig urolige for økningen vi ser blant unge menn. Det er flest arbeidsløse innen bygg og anlegg (1287 personer), industriarbeid (1212 personer) og innen ingeniør- og  ikt-fag (849 personer). Arbeidsløsheten øker i alle yrkesgrupper.

Arbeidsløsheten i landet var 3,0 prosent.

Lagt ut 9. april.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.