byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 14.07.2014 20:44 )

Nyheter

SSBs befolkningsframskriving 2014
Arbeidsløshet blant innvandrere

Boligbygging i hittil i år

Befolkningsutvikling i første kvartal

Arbeidsløshet i juni


SSBs befolkningsframskriving 2014

Statistisk sentralbyrå legger i dag fram ny framskriving av folkemengden. SSB har tidligere utarbeidd framskrivinger i hvert av årene 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Som figuren under viser varierer folkemengden i Stavanger i 2025 vesentlig i de ulike framskrivinger. Diagrammet viser mellomalternativet, kalt MMMM.

SSB har redusert folkeveksten i Stavanger sterkt i framskrivingene som er framlagt fra og med 2011.

Kommunens framskriving er basert på bystyrets mål om fullføring av minst 1250 boliger per år. Den gir en folkemengde i 2030 på 177 000. Statistisk sentralbyrås framskrivinger fra 2011, 2012 og 2014 har en folkemengde i 2030 på henholdsvis 166 000, 149 000 og 141 000.

Dagens framskriving fra SSB legger folkeveksten i Stavanger i perioden fram til 2040 på 0,3 - 0,5 prosent per år. Fødselsoverskuddet (differensen mellom fødte og døde) ligger i Stavanger på 0,7 - 0,8 prosent. Framskrivingen gir altså utflytting av en stor del av den naturlige veksten. Den viser med andre ord nettoutflytting til resten av landet og utlandet i hele perioden.

Folkeveksten i 2014 blir ifølge framskrivingen 0,4 prosent. Folkemengden ved kommende årsskifte blir 131 331. Men folkemengden per 1. april i år var allerede 131212 etter en vekst i første kvartal på 0,35 prosent.

Den gjennomsnittlige folkeveksten i perioden fram til 2030 er for Stavanger kommune 0,5 prosent. For Oslo kommune er den 1,3 prosent, for Sandnes 1,8 prosent, for Klepp 1,9 prosent, for Sola 1,8 prosent, for Randaberg 0,7 prosent, for Rennesøy 2,8 prosent mens folkeveksten for Bergen og Trondheim kommuner er 0,9 prosent.

SSB framhever at det er stor usikkerhet knyttet til forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, innenlandsk flytting, utvandring og dødelighet kan utviklingen bli ganske annerledes enn de har antatt.


Lagt ut 17. juni.


Arbeidsløshet blant innvandrere

Arbeidsløsheten i gruppe 1 øker, mens den er stabil for gruppe 2 og den øvrige befolkningen.

Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand

Lagt ut 2. juni.


Boligbygging hittil i år

I januar-mai 2014 ble 386 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 455 boliger.

Lagt ut 17. juni.


Befolkningsutvikling i første kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. april 2014 var 131 212.

Folkeveksten i første kvartal var 0,35 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,14 prosent og nettoinnflytting på 0,21 prosent.

 

Diagrammene under viser antall fødsler og nettoinnflyttinger per 10 000 innbyggere og per kvartal fra 1996. Fødselstallet har ikke vært lavere i perioden. Og neppe tidligere.

 

Storbyområdet

Stavangers innenlandske flyttetap var mindre enn nettoinnvandringen, slik at vi hadde nettoinnflytting i første kvartal. Både Sandnes, Sola, Randaberg og storbyområdet hadde nettoinnflytting i forhold til resten av landet i første kvartal.

Storbyområdets folkevekst i første kvartal var 0,50 prosent, likt fordelt på 0,18 prosent fødselsoverskudd og 0,33 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Stavanger, Bergen og Rogaland hadde nettoutflytting til resten av landet i første kvartal. Stor innvandring ga likevel total nettoinnflytting.

Vårt storbyområde hadde etter Oslo høgest folkevekst blant storbyene i første kvartal.

Fødselsoverskuddet i hele landet er det nest høgeste som er registrert siden midten av 1970-tallet. Nettoinnvandringen var større enn i fjor. De tre største nettoinnvandringslandene var Polen, Litauen og Eritrea.

Lagt ut 15. mai.


Arbeidsløshet i juni

I juni var 1363 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i juni 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var i juni 2,7 prosent.

Lagt ut 14. juli.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.