byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 12.02.2016 10:53 )

Nyheter

Boligbygging
Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


Boligbygging i 2015

Vi må tilbake til 2007 for å finne høgere fullføringstall - rundt 1150 boliger ble fullført i 2015. Merk at diagrammet viser boliger per 1000 innbyggere.

Antall boliger som fikk igangsettingstillatelse var imidlertid lavt - rundt 500. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger kommune.

 

Nitti prosent av boligproduksjonen skjedde i form av fortetting av den utbygde by. Feltutbyggingen utgjorde 126 boliger eller ti prosent.

 

De fleste boligene ble bygd i østre del av Storhaug. Av boligene i Kampen og Våland var 172 studentboliger.

 

Også når vi ser på hele perioden etter hundreårsskiftet dominerer østre del av Storhaug:

 

Mer data om fullførte boliger i 2015 finnes ved bruk av nedtrekksmenyen over: Bolig/Boligbygging

Lagt ut 26. januar.


Befolkningsutvikling i tredje kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. oktober 2015 var 132 587.

Folkeveksten i tredje kvartal var 0,24 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,22 prosent og en nettoinnflytting på 0,02 prosent.

Fruktbarheten øker for første gang på flere år. Vi må tilbake til 2011 for å finne høgere tall i tredje kvartal.

Etter 1998 har vi bare hatt lavere nettoinnflytting og folkevekst i ett år, nemlig 2000.

 

Storbyområdet

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers folkevekst ifølge trendlinja er redusert fra 1,8 til 0,5 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 1,2 prosent.

 

Både Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg hadde innenlandsk flyttetap i tredje kvartal.

Storbyområdets folkevekst i tredje kvartal var 0,29 prosent, fordelt på 0,24 prosent fødselsoverskudd og 0,05 prosent nettoinnflytting. Folkeveksten var nokså lik i storbyområdets kommuner. Randaberg hadde størst folkevekst med 0,38 prosent, mens Stavanger hadde lavest vekst med 0,24 prosent.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde lavest folkevekst blant storbyområdene i tredje kvartal. Vi var det eneste storbyområdet med innenlandsk flyttetap. Vi hadde samtidig lavere innvandring enn de andre storbyområdene. Men vi hadde høgere fruktbarhet enn både Bergen og Trondheim.

 

Fødselsoverskuddet i hele landet har ikke vært høgere i tredje kvartal siden 2009. Nettoinnvandringen til og folkeveksten i hele landet var i tredje kvartal lavere enn i alle år siden 2006 i dette kvartalet. Men folkeveksten er fortsatt høg i forhold til årene før 2005 da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa startet opp.

Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse i Norge er ikke registrert som bosatt i folkeregisteret og er ikke registrert som innvandret. Vi må vente på at Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått behandlet søknadene fra høstens store strøm av asylsøkere før de blir synlege i befolkningsstatistikken.

De største nettoinnvandringslandene var i tredje kvartal Polen, Syria, Eritrea, Romania, Somalia og Litauen.

Nordland og Rogaland hadde klart størst innenlandsk flyttetap i tredje kvartal. Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i tredje kvartal.

Lagt ut 13. november.


Arbeidsløshet i januar

I januar var 3748 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i samme måned 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Normale sesongmessige variasjonar tilseier ein auke i arbeidsløysa ved årsskiftet. Når dette fell saman med at det i haust var mange varsla driftsinnskrenkingar frå oljerelatert næring, industri og bygg- og anleggsnæringa slår dette tydeleg ut på arbeidsløysestatistikken.

Arbeidsløysa har auka i alle yrkesgrupper det siste året. Det er innan industriarbeid, bygg- og anlegg og ingeniør- og Ikt- fag at arbeidsløysa er størst. Dette gjeld både i talet personar og i prosentdel av arbeidsstyrka. Det er og mange heilt arbeidslause innan reiseliv og transport, butikk- og salsarbeid og serviceyrker og anna arbeid. Over 20 prosent av dei heilt utan arbeid er frå Aust - Europa, og dei fleste av desse har jobba innan byggbransjen og innan transportbransjen.

Lagt ut 29. januar.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.