byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 01.07.2016 10:35 )

Nyheter

Statatistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 2016
Boligbygging

Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


SSBs befolkningsframskrivinger 2016

Statistisk sentralbyrå la tirsdag 21.6.2016 fram befolkningsframskrivinger på lands-, fylkes- og kommunenivå. Hovedalternativet legger til grunn antatt utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Modellen som framskriver befolkningen i kommuner forutsetter at de regionale mønstrene for fruktbarhet, levealder, flytting og innvandring fra de siste 10 år vil fortsette. Ikke-demografiske forutsetninger som arbeidsplassutvikling/utvikling i næringslivet, boligbyggepotensiale og boligplaner og samferdselsprosjekter tas ikke hensyn til. Statistisk sentralbyrå anbefaler derfor at kommunene vurderer å foreta justeringer av resultatene fra framskrivingene.

Hovedtrekkene i SSBs framskriving for Stavanger er:

  • Folkeveksten i perioden fram til 2040 er lavere enn fødselsoverskuddet. Følgelig vil nettoflyttingen være negativ i hele perioden.
  • Det innenlandske flyttetapet vil være meget stort i hele perioden. Innvandringen vil bare kompensere for en del av det innenlandske flyttetapet.
  • Diagrammet under viser registrert folkevekst 2001-2016, folkeveksten i Statistisk sentralbyrås framskriving og rådmannens utkast til framskriving.

Diagrammet under viser registrert folkevekst i Sandnes, Stavanger og Sola til og med 1. kvartal 2016 og Statistisk sentralbyrås framskriving 2016-2020. Alle tre kommunene har det siste halve året hatt en folkevekst tilsvarende 0,5 - 0,8 prosent per år. Framskrivingen legger til grunn at Stavangers folkevekst synker til nær 0 prosent fra og med 2016, mens den for Sandnes og Sola øker til 2 prosent.

Verdiene i diagrammet bygger på uheldig bearbeiding av historiske flyttedata. Verdiene legger ikke til grunn de siste års utvikling innen vår viktigste næring.

Lagt ut 22. juni.


Boligbygging

I januar-mai ble 134 boliger fullført i Stavanger. I storbyområdet ble samtidig 438 boliger fullført.

Det ble i januar-mai gitt tillatelse til igangsetting av 143 boliger i Stavanger. I storbyområdet ble det samtidig gitt tillatelse til 432 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 16. juni.


Befolkningsutvikling i første kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. april 2016 var 132 895.

Folkeveksten i første kvartal var 0,19 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,15 prosent og en nettoinnflytting på 0,04 prosent.

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Poly. viser trendlinja.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers folkevekst ifølge trendlinja er redusert fra 1,8 til 0,4 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 0,6 prosent.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes, Stavanger og Sola er sunket til tilnærmet samme nivå.

 

Sandnes, Stavanger og Sola hadde nettoinnflytting tilnærmet lik 0 i første kvartal. For disse kommunene var fødselsoverskuddet følgelig nærmest lik folkeveksten.

Storbyområdets folkevekst i fjerde kvartal var 0,19 prosent, fordelt på 0,18 prosent fødselsoverskudd og 0,01 prosent nettoinnflytting. Folkeveksten var nokså lik i Sandnes, Stavanger og Sola. Sola hadde størst folkevekst med 0,26 prosent, mens Randaberg hadde lavest vekst med 0,04 prosent.

 

Storbyene, fylket og landet

Vårt storbyområde hadde lavest folkevekst blant storbyområdene i første kvartal. Rogaland hadde nettoutflytting til resten av landet.

Enda en gang topper Oslo fylkeslista med den største folkeveksten og det største fødselsoverskuddet. Folketallet i Oslo økte med 0,39 prosent i 1. kvartal, tett fulgt av Akershus som økte folketallet med 0,37 prosent.

De siste fem åra har nettoinnvandringen av personer med arbeidsinnvandringsbakgrunn minket, og nettoinnvandringen av personar med flyktningbakgrunn økt. De to siste åra er nettoinnvandringen av polakker om lag halvert og nettoinnvandringen av litauarar har minket med 75 prosent.

De største nettoinnvandringslandene var i første kvartal Polen, Syria, Eritrea, Afghanistan, Litauen og Romania.

Lagt ut 18. mai.


Arbeidsløshet i juni

I juni var 3633 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i samme måned 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Arbeidsløysa i Rogaland er høg, men arbeidsløysa ser no ut til å flate ut.

Rogaland har framleis den høgaste prosentvise arbeidsløysa i Noreg.

Lagt ut 6. juni.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.