byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 18.08.2016 10:52 )

Nyheter

Statatistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 2016
Boligbygging

Befolkningsutvikling

Arbeidsløshet


SSBs befolkningsframskrivinger 2016

Statistisk sentralbyrå la tirsdag 21.6.2016 fram befolkningsframskrivinger på lands-, fylkes- og kommunenivå. Hovedalternativet legger til grunn antatt utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Modellen som framskriver befolkningen i kommuner forutsetter at de regionale mønstrene for fruktbarhet, levealder, flytting og innvandring fra de siste 10 år vil fortsette. Ikke-demografiske forutsetninger som arbeidsplassutvikling/utvikling i næringslivet, boligbyggepotensiale og boligplaner og samferdselsprosjekter tas ikke hensyn til. Statistisk sentralbyrå anbefaler derfor at kommunene vurderer å foreta justeringer av resultatene fra framskrivingene.

Hovedtrekkene i SSBs framskriving for Stavanger er:

  • Folkeveksten i perioden fram til 2040 er lavere enn fødselsoverskuddet. Følgelig vil nettoflyttingen være negativ i hele perioden.
  • Det innenlandske flyttetapet vil være meget stort i hele perioden. Innvandringen vil bare kompensere for en del av det innenlandske flyttetapet.
  • Diagrammet under viser registrert folkevekst 2001-2016, folkeveksten i Statistisk sentralbyrås framskriving og rådmannens utkast til framskriving.

Diagrammet under viser registrert folkevekst i Sandnes, Stavanger og Sola til og med 1. kvartal 2016 og Statistisk sentralbyrås framskriving 2016-2020. Alle tre kommunene har det siste halve året hatt en folkevekst tilsvarende 0,5 - 0,8 prosent per år. Framskrivingen legger til grunn at Stavangers folkevekst synker til nær 0 prosent fra og med 2016, mens den for Sandnes og Sola øker til 2 prosent.

Verdiene i diagrammet bygger på uheldig bearbeiding av historiske flyttedata. Verdiene legger ikke til grunn de siste års utvikling innen vår viktigste næring.

Lagt ut 22. juni.


Boligbygging

I januar-juli ble 181 boliger fullført i Stavanger. I storbyområdet ble samtidig 724 boliger fullført.

Det ble i januar-juli gitt tillatelse til igangsetting av 275 boliger i Stavanger. I storbyområdet ble det samtidig gitt tillatelse til 635 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 18. august.


Befolkningsutvikling i andre kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. juli 2016 var 132 960.

Folkeveksten i andre kvartal var 0,05 prosent, sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,21 prosent og en nettoinnflytting på -0,16 prosent.

 

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden. Famileplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Poly. viser trendlinja.

Storbyområdet er kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger.

 

Stavangers årlige folkevekst er ifølge trendlinja redusert fra 1,8 til 0,3 prosent per år, mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,1 til 0,5 prosent.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes har økt i andre kvartal til et nivå tilsvarende 1,8 prosent per år. Stavangers vekst er redusert til tilsvarende 0,2 prosent per år. Sola har i andre kvartal betydelig negativ vekst.

 

Sandnes hadde i andre kvartal nettoinnflytting både fra resten av landet og utlandet. Stavanger og Sola hadde nettoutflytting både til resten av landet og utlandet i andre kvartal.

Storbyområdets folkevekst i andre kvartal var 0,18 prosent, fordelt på 0,22 prosent fødselsoverskudd og -0,04 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Alle storbyområdene hadde i andre kvartal lavere folkevekst enn landet. Vårt storbyområde hadde større folkevekst enn Bergen og Trondheim i andre kvartal. Storbyområdet og Rogaland hadde flyttebalanse i forhold til resten av landet.

Tallet på innflyttinger til landet fra utlandet økte med i overkant av 1 500 sammenliknet med 2. kvartal i fjor, en økning som henger sammen med at asylsøkerne som kom i fjor nå er kommet med i tallet på innvandringer.

De største nettoinnvandringslandene til landet var i andre kvartal Syria, Eritrea, Polen, Afghanistan, Litauen, Sudan, Somalia og Romania.

Lagt ut 18. august.


Arbeidsløshet i juli

I juli var 3806 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Høgere arbeidsløshet har ikke vært registrert i Stavanger.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i samme måned 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Rogaland har framleis den høgaste prosentvise arbeidsløysa i Noreg. Arbeidsløysa er høgast blant unge mellom 25 og 29 år. Yrkesgruppene med flest personar utan jobb er industriarbeid, ingeniør- og  ikt-fag, bygg- og anlegg, og kontorarbeid.

Lagt ut 15. august.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.