byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 

Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Sist oppdatert 26.04.2017 13:21.

Stavanger-statistikken vedlikeholdes ikke fra mai 2017. I løpet av høsten gjenoppstår den i ny utgave.


Nyheter
Boligbygging, månedlig rapportering

Befolkningsutvikling, kvartalsvis rapportering

Arbeidsløshet, månedlig rapportering


Boligbygging i 2017

I januar-mars ble 54 boliger fullført i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet for fullførte boliger til 89. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble samtidig 307 boliger fullført.

Det ble i januar-mars gitt tillatelse til igangsetting av 60 boliger i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet til 71. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble det samtidig gitt tillatelse til 222 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 24. april.

 

2016

I januar-desember ble 392 boliger fullført i Stavanger. Det er - også i absolutte tall - det laveste tallet som er registrert siden kommunen ble dannet i 1965. Figuren under viser fullførte boliger per 1000 innbyggere.

Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet for fullførte boliger til 452. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble samtidig 1144 boliger fullført.

Det ble i januar-desember gitt tillatelse til igangsetting av 357 boliger i Stavanger. Tar vi med Rennesøy og Finnøy kommuner stiger tallet til 385. I storbyområdet med Rennesøy og Finnøy kommuner ble det samtidig gitt tillatelse til 1144 boliger. Igangsettingstillatelser følges ikke nødvendigvis av bygging. Andelen som følges av bygging varierer blant annet i forhold til konjunkturer og boligmarkedet. En gjennomføringsandel rundt 80 prosent har vært vanlig i Stavanger.

Lagt ut 9. januar.


Befolkningsutvikling i fjerde kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2017 var 132729.

Folkeveksten i fjerde kvartal var -505 personer eller -0,38 prosent. Det er den i særklasse største negative folkeveksten i Stavangers historie i fjerde kvartal. Vi må tilbake til år 2000 for å finne negativ folkevekst i fjerde kvartal. Den gang var den negative folkeveksten 112 personer.

Antall fødsler og nettoinnflyttinger i Stavanger i forhold til folkemengden har aldri vært lavere i noe kvartal. Nettoutflyttingen var på 660 personer. Folkeveksten er sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,12 prosent og en nettoinnflytting på -0,50 prosent.

 

Diagrammet under viser antall fødsler i forhold til folkemengden i Stavanger og storbyområdet. Storbyområdet er de fire kommunene som deler tettstedsområdet på Nord-Jæren: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Familieplanleggingen er tilpasset barnehageopptaksreglene: de siste årene har klart flest fødsler i andre og tredje kvartal. Poly. viser trendlinja.

 

Diagrammet under viser antall nettoinnflyttinger i forhold til folkemengden. Poly. viser trendlinja.

 

Diagrammet under viser folkeveksten i forhold til folkemengden. Poly. viser trendlinja.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes har i fjerde kvartal sunket til et nivå tilsvarende 0,4 prosent per år. Stavangers vekst ligger i fjerde kvartal på et nivå tilsvarende -1,5 prosent per år. Sola har også i fjerde kvartal negativ vekst.

 

Bildet domineres av betydelig nettoutflytting både til resten av landet og utlandet.

Storbyområdets folkevekst på -0,19 prosent er sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,16 prosent og en nettoinnflytting på -0,35 prosent.

 

Storbyene, fylket og landet

Trondheim er alene om innenlandsk flyttegevinst og folkevekst. Stavanger, vårt storbyområde, Rogaland og Bergen hadde negativ folkevekst i fjerde kvartal.

 

Lagt ut 23. februar, endret 6. mars.

 

2016

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. januar 2017 var 132729.

Folkeveksten i 2016 var 85 personer eller 0,06 prosent. Bare i år 2000 hadde Stavanger lavere folkevekst, med 0,03 prosent. Folkeveksten er sammensatt av et fødselsoverskudd på 0,64 prosent og en nettoinnflytting på 0,58 prosent.

 

Rennesøy kommune hadde en folkevekst på 36 personer eller 0,74 prosent i 2016 og folkemengden per 1. januar 2017 var 4892.

Finnøy kommune hadde en folkevekst på 14 personer eller 0,43 prosent i 2016 og folkemengden per 1. januar 2017 var 3235.

 

Storbyområdet

Folkeveksten i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg var i 2016 henholdsvis 0,90, 0,06, -0,31 og 1,27 prosent.

Storbyområdet hadde en folkevekst på 0,33 prosent, bestående av et fødselsoverskudd på 0,77 prosent og en nettoinnflytting på -0,43 prosent. Utflyttingen er likt fordelt på utvandring av innenlandsk flyttetap.

 

Storbyene, fylket og landet

Folkeveksten i storbyene lå mellom Stavangers 0,06 prosent og Trondheims 1,7 prosent. Landets folkevekst var 0,9 prosent. Trondheim er alene om innenlandsk flyttegevinst og vårt storbyområde er alene om nettoutvandring.

Fertilitetstallet i landet har gått ned hvert år de siste seks årene. Levealderen for menn i hele landet var 80,6 år, som er tre måneder lenger enn i 2015. For kvinner holdt levealderen seg uendret på 84,2 år.

Som eneste fylke hadde Rogaland negativ nettoflytting dersom vi ser på innenlandsk og utanlandsk flytting under ett.

Folkeveksten i 2016 er den svakeste veksten i folketalet siden 2006 og mer enn 20 000 lavere enn i toppårene 2011 og 2012. Mer utvandring til utlandet er hovudårsaken til den avtakende veksten.

De viktigste bakgrunnslandene for innvandring var Syria, Eritrea, Afghanistan, Polen og Thailand.

Lagt ut 23. februar, endret 6. mars.


Arbeidsløshet

I mars var 3615 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I Finnøy og Rennesøy kommuner var henholdsvis 2,2 og 3,7 prosent registrert som arbeidsløse. Arbeidsløsheten i fylket utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

NAV Rogaland: Arbeidsløysa er framleis høg i Rogaland, men dei siste månadene har vist fleire teikn til betring. Det er spesielt gledelig at arbeidsløysa går ned blant unge, og at NAV får inn mange oppdrag frå arbeidsgjevarar som skal bemanna opp. Av dei som står registrert heilt utan arbeid hos NAV i Rogaland har 54 prosent søkt arbeid i 26 veker eller meir. Dette gjeld 6 178 personar. For å betre denne krevjande situasjonen så er vi avhengig av at talet nye arbeidsplasser aukar i regionen.

Det er nedgang arbeidsløysa i fleire yrkesgrupper. Størst nedgang har bygg- og anleggsbransjen, men tala visar og nedgang i arbeidsløysa for blant anna reiseliv og transport samt for industri.

Lagt ut 3. april.