byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. Regionen: Storbyområdet, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Nedtrekkmenyen krever Adobe Flash Player.

 
Et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Utviklet og vedlikeholdt av Stavanger kommune. Alle tabeller og figurer i nettstedet kan fritt brukes av alle. Holdes løpende oppdatert (sist endret 13.10.2014 10:11 )

Nyheter

Bussreiser i 2013
SSBs befolkningsframskriving 2014

Boligbygging i hittil i år

Befolkningsutvikling i andre kvartal

Arbeidsløshet i september


Bussreiser i 2013

Antall bussreiser i vårt byområde synker fra et langt lavere utgangspunkt enn i de andre storbyene. Diagrammet viser bussreiser. Oslo har dessuten kollektivtransport med T-bane og trikk. Bergen har bybane og Trondheim har trikk.

Lagt ut 20. august.


SSBs befolkningsframskriving 2014

Statistisk sentralbyrå legger i dag fram ny framskriving av folkemengden. SSB har tidligere utarbeidd framskrivinger i hvert av årene 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Som figuren under viser varierer folkemengden i Stavanger i 2025 vesentlig i de ulike framskrivinger. Diagrammet viser mellomalternativet, kalt MMMM.

SSB har redusert folkeveksten i Stavanger sterkt i framskrivingene som er framlagt fra og med 2011.

Kommunens framskriving er basert på bystyrets mål om fullføring av minst 1250 boliger per år. Den gir en folkemengde i 2030 på 177 000. Statistisk sentralbyrås framskrivinger fra 2011, 2012 og 2014 har en folkemengde i 2030 på henholdsvis 166 000, 149 000 og 141 000.

Dagens framskriving fra SSB legger folkeveksten i Stavanger i perioden fram til 2040 på 0,3 - 0,5 prosent per år. Fødselsoverskuddet (differensen mellom fødte og døde) ligger i Stavanger på 0,7 - 0,8 prosent. Framskrivingen gir altså utflytting av en stor del av den naturlige veksten. Den viser med andre ord nettoutflytting til resten av landet og utlandet i hele perioden.

Folkeveksten i 2014 blir ifølge framskrivingen 0,4 prosent. Folkemengden ved kommende årsskifte blir 131 331. Endring 20. august: Men dette tall ble nådd allerede i 1. halvår.

Den gjennomsnittlige folkeveksten i perioden fram til 2030 er for Stavanger kommune 0,5 prosent. For Oslo kommune er den 1,3 prosent, for Sandnes 1,8 prosent, for Klepp 1,9 prosent, for Sola 1,8 prosent, for Randaberg 0,7 prosent, for Rennesøy 2,8 prosent mens folkeveksten for Bergen og Trondheim kommuner er 0,9 prosent.

SSB framhever at det er stor usikkerhet knyttet til forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, innenlandsk flytting, utvandring og dødelighet kan utviklingen bli ganske annerledes enn de har antatt.


Lagt ut 17. juni endret 20. august.


Boligbygging hittil i år

I januar-august 2014 ble 512 boliger fullført i Stavanger. Samtidig ble det gitt tillatelse til igangsetting av 532 boliger.

Lagt ut 11. september.


Befolkningsutvikling i andre kvartal

Stavanger kommune

Folkemengden per 1. juli 2014 var 131 371.

Folkeveksten i andre kvartal var 0,12 prosent, sammensatt av fødselsoverskudd på 0,22 prosent og nettoinnflytting på -0,10 prosent.

 

Diagrammene under viser antall fødsler og nettoinnflyttinger per 10 000 innbyggere og per kvartal fra 1996. Fødselstallet er tilpasset barnehageopptaksregler.

 

Storbyområdet

Stavangers innenlandske flyttetap var større enn nettoinnvandringen, slik at vi hadde nettoutflytting i andre kvartal. Også storbyområdet hadde nettoutflytting i forhold til resten av landet i andre kvartal.

Storbyområdets folkevekst i andre kvartal var 0,32 prosent, likt fordelt på 0,23 prosent fødselsoverskudd og 0,09 prosent nettoinnflytting.

 

Storbyene, fylket og landet

Alle storbyene hadde nettoutflytting til resten av landet i andre kvartal. Stavanger, Bergen og Trondheim hadde også total nettoutflytting.

Vårt storbyområde hadde høgest folkevekst blant storbyene i andre kvartal.

Vi må tilbake til 2007 for å finne lavere folkevekst i 2. kvartal i hele landet. Lavere folkevekst henger sammen med lavere innvandring.

De største nettoinnvandringslandene var Polen, Litauen, Eritrea, Romania, Syria, Somalia og Filippinene.

Lagt ut 20. august.


Arbeidsløshet i september

I september var 1499 registrert som arbeidsløse i Stavanger. Det utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i fylket utgjorde i september 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløsheten i landet var i september 2,7 prosent.

Lagt ut 13. oktober.


Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.